Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti DART spol. s r.o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 45809470, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 12367 (dále jen „DART“) se zavazujeme poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace o tom, proč, kdy, jak a jaké osobní údaje DART zpracovává. Naleznete zde také způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo jak provést opravu osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme za určitých okolností měnit a aktualizovat. Doporučujeme tedy, abyste ve vlastním zájmu tuto webovou stránku navštěvovali a ujistili se, že máte vždy aktuální informace o jejím obsahu.

Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Základní pojmy a informace

Zpracování osobních údajů se řídí zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen pod anglickou zkratkou „GDPR“). Národní předpisy mohou v některých případech, tam kde to GDPR připouští, stanovit odlišná pravidla. Ta upravuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů v DARTu

Proč DART zpracovává osobní údaje?

Společnost DART je pořadatelem veletržních akcí. Některé osobní údaje jsou nezbytné pro účely vytvoření objednávky/přihlášky na konkrétní akci, případně pro účely zasílání novinek o námi pořádaných akcích. Jiné osobní údaje nám nemusíte sdělovat, nejsou pro zajištění Vámi objednaných služeb nezbytně nutné. Pokud se nám je však rozhodnete sdělit, můžeme pro Vás udělat více.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké osobní údaje o Vás potřebujeme při využití konkrétní služby vědět.

Zpracovávané osobní údaje

Přihlášení na veletržní akci

a) jméno
b) příjmení
c) poštovní adresa
d) e-mailová adresa
e) telefonní číslo
f) fakturační adresa

Zasílání obchodních sdělení

a) jméno
b) příjmení
c) e-mailová adresa

Soutěže s DARTem

Seznam požadovaných osobních údajů je vždy uveden v podmínkách každé soutěže. Nejčastěji ale dochází ke zpracování těchto osobních údajů:
a) jméno
b) příjmení
c) datum narození (věk)
d) e-mailová adresa

Návštěva webových stránek veletržních akcí

a) IP adresa
b) cookies

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdílíme s žádným dalším subjektem. V určitých případech je nutné, abychom Vaše osobní údaje sdíleli s orgány státní správy. Vaše osobní údaje těmto složkám předáváme na základě zákonné povinnosti, je-li nám uložena.

Doba zpracování osobních údajů

Nejzazší doba zpracování osobních údajů

Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou v DARTu vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a DARTem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem DART. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.

Jiná doba zpracování osobních údajů

Obrátíte-li se na nás s dotazy, nebo v případě běžné komunikace s námi, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

Cookies a další technologie sledování

Během návštěvy webových stránek veletržních akcí automaticky dostanete na váš počítač jeden (případně více) souborů cookie, které jsou využívány především pro zvýšení vašeho komfortu a optimální poskytování našich služeb.

Co jsou cookie soubory?

Cookie jsou malé textové soubory, obsahující zanedbatelné množství informací (písmena a číslice), které se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě konkrétní webové stránky. Jsou užitečné především proto, že umožňují webovým stránkám rozeznat webový prohlížeč nebo zařízení, které uživatel používá.

Jak DART využívá cookie

Na webových stránkách veletržních akcí jsou soubory cookie nastaveny námi, případně třetími stranami (subjekty, se kterými máme uzavřenou smlouvu). Využívají se takzvané relační a trvalé soubory. Relační jsou soubory cookie, které jsou po ukončení relace trvale odstraněny. Naopak trvalé cookie jsou uloženy ve vašem počítači, dokud neskončí jejich platnost (maximálně 2 roky), nebo nejsou Vámi z počítače odstraněny. Soubory umožňují našemu časopisu rozpoznat vaši opakovanou návštěvu.

Více informací o cookies, zakázání cookies

Více informací o tom co jsou cookies, jak fungují, jak je spravovat nebo smazat, naleznete na webové stránce www.allaboutcookies.org. V nastavení některých internetových prohlížečů (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastavit zakázání cookies a dalších technologií sledování. Více možností, jak spravovat cookies je k dispozici na webové stránce www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. V případě, že se rozhodnete některé cookies zakázat, může dojít k omezení funkcionality či možnosti využít služeb nabízených prostřednictvím naší webové stránky.

Rozdělení používaných souborů cookie na stránkách veletržních akcí:

Optimalizační – Tyto soubory umožňují sledovat anonymní uživatelská data (např. trendy v klikání) a poskytují dlouhodobě funkční a bezproblémovou stránku pro všechny uživatele webu.
Analytické – Tyto soubory jsou využity pro porozumění tomu, jak návštěvníci našich webových stránek stránky využívají a jak k nim přistupují. Lze je tak optimalizovat z hlediska uživatelských potřeb, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější.
Výkonnostní – Důležité pro správnou funkci webových stránek, zlepšování uživatelské zkušenosti. Pomohou nám zapamatovat si vaše předvolby, aby vaše každá další návštěva byla pohodlnější a usnadnila Vám hledání.
Nezbytné – Nezbytné soubory cookie jsou využity pro správnou funkci webových stránek – pamatují si tak vaše volby a další informace, abyste tyto informace nemuseli uvádět znovu.

Uplatnění práv subjektů údajů

Právo na informace

Ctíme zásadu transparentnosti zpracovávání osobních údajů. V souladu s touto zásadou jsme odhodláni subjektům údajů vždy poskytnout informace o tom, jaké jejich osobní údaje zpracováváme. Přejete-li si se dozvědět, jaké osobní údaje o Vás obecně zpracováváme, můžete o to požádat zasláním e-mailové zprávy na adresu info@dart-expo.cz.
Chcete-li zjistit konkrétní osobní údaje, které o Vás zpracováváme, můžete se na nás obrátit zde, a současně ale uveďte, které konkrétní informace požadujete. Výčet informací, na něž máte právo, naleznete v článku 13 a 14 GDPR. Nesdělíte-li nám Vaše konkrétní požadavky, budeme na Vaši žádost nahlížet jako na obecnou dle předchozího odstavce. Dovolujeme si Vás upozornit, že nebudeme-li schopni Vaši totožnost ověřit elektronicky nebo budeme-li mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, požádáme Vás o předložení dokladu totožnosti v sídle DARTu. Pouze tak vyloučíme, že neposkytneme Vaše osobní údaje osobě, která se za Vás pouze vydává.

Vaše žádosti budeme vyřizovat v nejkratší možné době. V závislosti na složitosti a rozsahu žádosti může její vyřízení trvat i několik týdnů.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že některé osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné nebo neaktuální, upozorněte nás na to zasláním e-mailové zprávy na adresu info@dart-expo.cz. I v takovém případě si vyžádáme předložení dokladu totožnosti v sídle DARTu. Jedině tak zajistíme, aby nedošlo k neoprávněné úpravě Vašich osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo „být zapomenut“

Dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, je možné kdykoli zamezit. Stačí odejmout souhlas s takovým zpracováním.
Můžete rovněž využít svého práva „být zapomenut“. V takovém případě smažeme všechny Vaše osobní údaje, které zpracováváme. Výjimkou jsou případy, kdy zpracování probíhá ze zákonné povinnosti nebo z důvodu našeho oprávněného zájmu. I v tomto případě vyžadujeme identifikaci subjektu údajů, než smazání osobních údajů provedeme.

Oba výše uvedené případy lze realizovat pouze formou zaslání žádosti na e-mailovou adresu info@dart-expo.cz